Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od dnia 23.04. 2020 r.

 

I. Postanowienia Ogólne

 1. Sklep.healthyfoodpark.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie sklep.healthyfoodpark.pl, prowadzony przez Healthy Food Park Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie: 01-625 Warszawa, przy ul. Adama Mickiewicza 37/58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539975, o kapitale zakładowym wynoszącym 10.000,00 zł, NIP: 701-046-20-42, REGON 360697427, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@healthyfoodpark.pl

 2. Regulamin sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej sklep.healthyfoodpark.pl określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz sposób świadczenia przez Healthy Food Park Spółka z o.o. usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.healthyfoodpark.pl umów sprzedaży, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Healthy Food Park Spółka z o.o. i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Healthy Food Park Spółka z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Healthy Food Park Spółka z o.o. ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, jak również do wykonywania wszelkich uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 4. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.

 5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym sklep.healthyfoodpark.pl, udzielającym przybicia podczas aukcji, a Healthy Food Park Spółka z o.o..

 6. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym sklep.healthyfoodpark.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

 7. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Healthy Food Park Spółka z o.o jest obowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Spis treści:

Pkt II Definicje

Pkt III Przedmiot Sprzedaży

Pkt IV Realizacja zamówienia

Pkt V Dostawa

Pkt VI Tryb postępowania reklamacyjnego

Pkt VII Prawo do odstąpienia od umowy

Pkt VIII Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

Pkt IX Postanowienia końcowe

 

 

II. Definicje

 1. Klient:

 1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 2. osoba prawna,

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

- która składa zamówienie w sklepie internetowym sklep.healthyfoodpark.pl i udziela przybicia podczas aukcji.

 1. Kupujący – Klient.

 2. Kodeks cywilny, k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.).

 3. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 7. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej sklep.healthyfoodpark.pl.

 8. Sprzedawca – Healthy Food Park Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie: 01-625 Warszawa, przy ul. Adama Mickiewicza 37/58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539975 o kapitale zakładowym wynoszącym 10.000,00 zł, NIP: 701-046-20-42, REGON 360697427.

 9. Produkt/ Produkty – rzeczy ruchome prezentowane na stronach www sklepu internetowego sklep.healthyfoodpark.pl, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 10. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 12. Usługa elektroniczna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

III. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane na stronach WWW Sklepu internetowego sklep.healthyfoodpark.pl.

 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym sklep.healthyfoodpark.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 561 – 563 Kodeksu cywilnego.

 4. Ceny wszystkich Produktów prezentowanych na stronach WWW Sklepu internetowego sklep.healthyfoodpark.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich Produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sklep.healthyfoodpark.pl.

 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

 • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

 • za pobraniem, płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera,

 • kartą płatniczą lub kredytową.

 1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych Produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.) . Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

 2. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 3. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

 4. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji, którą może przesłać w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Healthy Food Park Spółka z o.o. 01-625 Warszawa, ul. Adama Mickiewicza 37/58, lub elektronicznie na adres:  sklep@healthyfoodpark.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sprzedawcy traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

 5. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, Sprzedawca dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez Sprzedawcę kosztów transakcji, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://sklep.healthyfoodpark.pl/logowanie i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

  • dostęp do poczty elektronicznej,

  • Przeglądarki na komputerach desktop: dla systemu Windows Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje), Opera (trzy najnowsze wersje), dla systemu Mac Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Opera (trzy najnowsze wersje), Safari (trzy najnowsze wersje) Przeglądarki na urządzeniach mobilnych: dla systemu Android Chrome for Android (trzy najnowsze wersje), Firefox for Android (trzy najnowsze wersje) Samsung Internet (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje), dla systemu iOS Chrome for iOS (trzy najnowsze wersje), Firefox for iOS (trzy najnowsze wersje), iOS Safari (trzy najnowsze wersje)

  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768,

  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 2. Usługi wskazane w ust. 2 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.

 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na Stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego.

 4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 5. Zarejestrowany użytkownik:

 • ma możliwość dokonywania zakupów w Sklepie internetowym sklep.healthyfoodpark.pl,

 • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

 • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

 • ma możliwość opiniowania produktu bez konieczności moderacji i akceptacji ze strony Sprzedawcy,

 • ma możliwość prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego.

 1. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 2. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

 3. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

 • wyraża zgodę na gromadzenie, umieszczenie, przechowywanie swoich danych teleadresowych w bazie sklep.healthyfoodpark.pl i przetwarzanie ich zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 • realizacji umowy przez Sprzedającego,

 • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy sklep.healthyfoodpark.pl.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 5 lat.

Klient:

 • powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego sklep.healthyfoodpark.pl,

 • może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach (wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe).

 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym, a niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również wykonywania wszelkich uprawnień wynikających z RODO.

 2. W celu zakupu produktów w Sklepie internetowym sklep.healthyfoodpark.pl należy kliknąć wybrany Produkt i dokonać zamówienia.

 3. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o bezprawnym charakterze.

 5. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

 6. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 7. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

 • Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu internetowego,

 • Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu.

 1. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził (zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

 2. Klient poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.

 3. Klient, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.

 4. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie internetowym są poprawne.

 5. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Klienta z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.

 8. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Cele przetwarzania danych osobowych wskazane są w Regulaminie Sklepu internetowego. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

V. Dostawa

 1. Dostawy Produktów zamawianych w sklep.healthyfoodpark.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W przypadku zamówienia z dostawą Produktu poza granicę terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Kupujący przesyła dane dotyczące miejsca dostarczenia zakupionych Produktów na adres e-mail:  sklep@healthyfoodpark.pl Koszty transportu przesyłek zagranicznych obliczane są indywidualnie.

 3. Zakupione Produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS / DPD.

 4. Klient może także odebrać zamówiony Produkt w Biurze Handlowym należącym do Healthy Food Park sp. z o.o. mieszczącym się w 05-090 Raszyn, ul. Ogrodowa 2C.

 5. Koszt dostawy zakupionych Produktów jest wskazany na stronie: 

  https://Sklep.healthyfoodpark.pl/content/1-dostawa-i-platnosci/.

 6. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 5 dni roboczych.

 7. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy UPS jej odbiór wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania Produktu Klientowi, przechodzi na niego prawo własności Produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w Kodeksie cywilnym.

 3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@healthyfoodpark.pl lub pisemnie na adres: Healthy Food Park sp. z o.o., ul. Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa.

 4. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 5. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Ogrodowa 2C, 05-090 Raszyn.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

 8. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@healthyfoodpark.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 10. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 11. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem tych określonych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 Ustawy o prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Sklep.healthyfoodpark.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Sklep.healthyfoodpark.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail:  sklep@healthyfoodpark.pl

 2. Termin 14-dniowy, liczy się od dnia wydania produktu, rozumianego jako objęcie produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

 5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

VIII. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

 • zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356),

 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

 • skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

 • skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

 3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu

 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to np. usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).

 6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

 7. Każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.

 8. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.), Ustawy o prawach konsumenta.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 r.

 

pixel